Cele działalności

Celem działania naszej fundacji jest:

 • Wspieranie i działalność na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych wszechstronnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem, uzależnieniem i patologiami społecznymi;
 • Promowanie idei wolontariatu;
 • Wychowanie, opieka i edukacja dzieci i młodzieży;
 • Promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym oraz patologiom społecznym;
 • Rozwijanie współpracy międzypokoleniowej;
 • Wspieranie uczniów i absolwentów placówek edukacyjnych prowadzonych przez towarzystwo salezjańskie;
 • Wspieranie wychowawców i pracowników placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • Działalność w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu;
 • Nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami pozarządowymi z Polski i zagranicy oraz działania na rzecz integracji europejskiej;
 • Tworzenie warunków włączania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego;
 • Charytatywna pomoc społeczna dzieciom, młodzieży i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej.